inyuki: (Default)
[personal profile] inyuki
Štai Žemė apsisuko dar kartą aplink Saulę. Visi sako, kad 2017-ieji, tik... neracionalu tai, kad vien dėl to, kad prieš 2017 metų gimė vienos religijos "šventasis," pasaulis ir po šiai dienai skaičiuoja laiką pagal jo metus. Iš astronomijos žinome, kad jau praėjo maždaug 13.799 ± 0.021 x 109 metų, vadinasi, labiausiai tikėtina 13809500000 metų. Kiek tiksliai, mes nežinom, tačiau remiantis kai kuriais spėjimais, po 28 metų turėtų įvykti technologinis singuliarumas. Tadami, kad mes jo laukiame, galėtume norėti šį gražų skaičių (13809500000) priskirti tam laikui, kai jis įvyks. Taigi, iš šių metų reikėtų atimti 28 metus, ir gauname 13809499972-uosius... Tik, klausimas, kaip gi dabar nustatyti kompiuterio laikrodį šiem metam? xD
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

inyuki: (Default)
Yuki Ai

December 2016

S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829 30 31

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 2017-09-25 23:59
Powered by Dreamwidth Studios